Privacybeleid BRASA Beemster

Versie 2.0

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 25-11-2022.

De onderstaande Privacyverklaring is van toepassing op alle sitebezoeken, contacten en overeenkomsten met de besloten vennootschappen Brasa Purmerend B.V., gevestigd te (1441 DA) Purmerend aan de Koemarkt 25 en Brasa Beemster B.V., gevestigd te (1462 MD) Middenbeemster aan de Rijperweg 83, hierna genoemd BRASA Bar & Kitchen.

Arwin Versteyne is de aangewezen contactpersoon van Brasa Purmerend hij is te bereiken via info@brasabarenkitchen.nl.

Annemieke van Wijnen is de aangewezen contactpersoon van Brasa Beemster zij is te bereiken via info@brasabeemster.nl.

BRASA Bar & Kitchen respecteert de privacy van personen wiens persoonsgegevens door haar worden verzameld en geadministreerd en beoogt een zorgvuldige omgang met die persoonsgegevens. BRASA Bar & Kitchen spant zich er voor in om geldende wettelijke regelgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679) (AVG) en de overige toepasselijke privacy wetgeving na te leven.

BRASA Bar & Kitchen behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen om de conformiteit met geldende en toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

BRASA Bar & Kitchen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, onze website bezoekt en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BRASA Bar & Kitchen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om onze diensten/producten zo optimaal mogelijk te kunnen verlenen/ leveren;
– Relatiebeheer;
– Het verzenden van onze nieuwsbrief;
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BRASA Bar & Kitchen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:

BRASA Bar & Kitchen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BRASA Bar & Kitchen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bezoek aan onze website:

Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld.

Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten, zoals het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt.

Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld voor het aanvragen van informatie of het downloaden van een brochure. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde en worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier en de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@brasabarenkitchen.nl of info@brasabeemster.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De hierdoor verkregen informatie wordt, inclusief uw IP adres, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie en ook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om de website te kunnen personaliseren. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op uw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden.

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik.

Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.

Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie.

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als je ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij u willen informeren over nieuws op het gebied van events en/of over onze diensten/producten. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van ontvangers van deze nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Vanzelfsprekend verstrekken wij dit bestand van ontvangers niet aan derden.

Links naar andere websites

Onze internetpagina’s bevatten mogelijk links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van die websites.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Brasa Purmerend en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@brasabarenkitchen.nl of info@brasabeemster.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

BRASA Bar & Kitchen wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BRASA Bar & Kitchen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via  info@brasabarenkitchen.nl of info@brasabeemster.nl.

Contactgegevens Brasa Purmerend:

naam : Arwin Versteyne
adres : Koemarkt 25, 1441 DA
plaats : Purmerend
website : https://www.brasabarenkitchen.nl
email : info@brasabarenkitchen.nl
telefoon : 0299-423815

Contactgegevens Brasa Beemster:

naam : Annemieke van Wijnen
adres : Rijperweg 83, 1462 MD
plaats : Beemster
website : https://www.brasabarenkitchen.nl
email : info@brasabeemster.nl
telefoon : 0299-681440

Boutique Hotel Brasa Beemster

Privacy statement

Boutique Hotel Brasa Beemster is gevestigd in Nederland en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Boutique Hotel Brasa Beemster acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website www.brasabeemster.nl en gerelateerde websites en Diensten.

Privacy statement (EN)

Boutique Hotel Brasa Beemster is based in the Netherlands and is responsible for the processing of personal data as reflected in this privacy statement.

Boutique Hotel Brasa Beemster considers careful processing of personal data of paramount importance. Personal data are carefully processed and secured. When processing, we comply with the requirements of the General Data Protection Regulation (the “AVG”). This Privacy Statement sets out how we collect and use your data, in accordance with the AVG.

In this Privacy Statement, we explain what personal data we collect and use, and for what purpose. We encourage you to read this Privacy Statement carefully. This Privacy Statement relates to our website www.brasabeemster.nl and related websites and Services.

Erklärung zum Datenschutz

Das Boutique Hotel Brasa Beemster hat seinen Sitz in den Niederlanden und ist verantwortlich für die Verarbeitung personenbezogener Daten, wie in dieser Datenschutzerklärung beschrieben.

Für das Boutique Hotel Brasa Beemster ist der sorgfältige Umgang mit personenbezogenen Daten von größter Bedeutung. Personenbezogene Daten werden sorgfältig verarbeitet und gesichert. Bei der Verarbeitung halten wir uns an die Anforderungen der Allgemeinen Datenschutzverordnung (das “AVG”). In dieser Datenschutzerklärung wird dargelegt, wie wir Ihre Daten in Übereinstimmung mit dem AVG erfassen und verwenden.

In dieser Datenschutzerklärung erläutern wir, welche personenbezogenen Daten wir zu welchem Zweck erheben und verwenden. Wir empfehlen Ihnen, diese Datenschutzerklärung sorgfältig zu lesen. Diese Datenschutzerklärung bezieht sich auf unsere Website www.brasabeemster.nl und damit verbundene Websites und Dienste.