Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid van het horecabedrijf

 • De uitsluiting van aansprakelijkheid in dit artikel geldt niet voor zover het horecabedrijf terzake het risico dat zich heeft gerealiseerd van een verzekeringsmaatschappij of van een andere derde een vergoeding heeft ontvangen.
 • Onverminderd het bepaalde is het hotelbedrijf niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen, die in het hotel zijn meegebracht door een gast die daar zijn intrek heeft genomen. De gast vrijwaart het hotelbedrijf tegen aanspraken van gasten terzake. Het hier bepaalde geldt niet voor zover de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van het hotelbedrijf.
 • Onverminderd het bepaalde is het horecabedrijf nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de klant, de gast en/of derden geleden tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van het horecabedrijf. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt in het bijzonder ook voor schade ontstaan als gevolg van het nuttigen van door het horecabedrijf bereide of geserveerde levensmiddelen en voor schade ontstaan als gevolg van automatiseringsproblemen. Indien dwingend recht slechts een minder vergaande beperking van aansprakelijkheid toelaat geldt die minder vergaande beperking.
 • In geen enkel geval is het horecabedrijf gehouden een hoger bedrag aan schaderegeling te betalen dan: de reserveringswaarde of, indien dat meer is. Het door de verzekeraar van het horecabedrijf aan het horecabedrijf terzake de schade uitbetaalde bedrag, dan wel; de terzake de schade van een andere derde verkregen vergoeding.
 • Voor schade aan of met voertuigen van de gast veroorzaakt is het horecabedrijf nimmer aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van het horecabedrijf.
 • Het horecabedrijf is nimmer aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan het horecabedrijf houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van het horecabedrijf staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van het horecabedrijf.
 • Indien voor de gast aan de in bewaring gegeven goederen, waarvoor een vergoeding in rekening wordt gebracht, schade ontstaat is het horecabedrijf verplicht de schade aan deze goederen tengevolge van beschadiging of vermissing te vergoeden. Schadevergoeding is nimmer verschuldigd terzake in de afgegeven goederen aanwezige andere goederen.
 • Indien het horecabedrijf goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat het horecabedrijf daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is het horecabedrijf nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met die goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij het horecabedrijf opzettelijk deze schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van grove schuld van het horecabedrijf.
 • De klant (niet zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) vrijwaart het horecabedrijf volledig terzake iedere aanspraak, hoe ook genaamd, welke de gast en/of enige derde jegens het horecabedrijf mocht geldend maken, indien en voor zover deze aanspraak in de ruimste zin verband kan houden met enige door het horecabedrijf krachtens enige overeenkomst met de klant te verlenen of verleende (horeca)dienst dan wel met de accommodatie waarin een zodanige (horeca)dienst werd verleend of moest worden verleend.
 • De bedoelde vrijwaringsverplichting geldt ook indien de horecaovereenkomst met de klant en/of de gast geheel of gedeeltelijk om welke reden dan ook is ontbonden.

13 Aansprakelijkheid van de gast of klant.

 • De klant en de gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor het horecabedrijf en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de klant en/of de gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht

 Liability of the Catering Establishment

 • The exclusion of liability in this article does not apply insofar as the Catering Establishment has received compensation from an insurance company or from another third party for the risk that has arisen.
 • Without prejudice to the provisions, the hotel company is not liable for damage or loss of goods brought into the hotel by a guest who has taken up residence there. The customer indemnifies the hotel company against claims from guests in this regard. The provisions herein do not apply insofar as the damage or loss is due to intent or gross negligence on the part of the hotel company.
 • Without prejudice to the provisions, the Catering Establishment is never liable for any damage whatsoever suffered by the Customer, the Guest and/or third parties, unless the damage is the direct result of intent or gross negligence on the part of the Catering Establishment. This exclusion of liability also applies in particular to damage arising as a result of consuming foodstuffs prepared or served by the Catering Establishment and to damage arising as a result of automation problems. If mandatory law only permits a less far-reaching limitation of liability, that less far-reaching limitation shall apply.
 • Under no circumstances is the Catering Establishment obliged to pay a higher amount in compensation than: the reservation value or, whichever is greater, the amount paid by the Catering Establishment’s insurer to the Catering Establishment in respect of the damage, or; the compensation obtained from another third party for the damage.
 • he Catering Establishment is never liable for damage to or with vehicles of the Guest, except if and insofar as the damage is the direct result of intent or gross negligence on the part of the Catering Establishment.
 • The Catering Establishment is never liable for damage, directly or indirectly, to whomsoever or whatever arises as a direct or indirect consequence of any defect or any quality or circumstance in, in or on any movable or immovable property of which the Catering Establishment is the holder, leaseholder, is the tenant or owner or that is otherwise at the disposal of the Catering Establishment, except if and insofar as the damage is the direct result of intent or gross negligence on the part of the Catering Establishment.
 • If damage occurs to the goods given into custody for which a fee is charged, the Catering Establishment is obliged to compensate the damage to these goods as a result of damage or loss. Compensation is never due in respect of other goods present in the delivered goods.
 • If the Catering Establishment takes receipt of goods or if goods are deposited, stored and/or left behind by anyone in any way whatsoever without the Catering Establishment stipulating any compensation for this, the Catering Establishment is never liable for damage to or in connection with those goods in any way whatsoever, unless the Catering Establishment has intentionally caused this damage, or the damage is the result of gross negligence on the part of the Catering Establishment.
 • The customer (not being a natural person who does not act in the exercise of a profession or business) fully indemnifies the Catering Establishment in respect of any claim, by whatever name, which the guest and/or any third party may assert against the Catering Establishment, if and insofar as this claim in the broadest sense can be related to any (catering) service to be provided or provided by the Catering Establishment under any agreement with the customer or with the accommodation in which such (catering) service was provided or was to be provided.
 • The obligation to indemnify also applies if the Catering Agreement with the Customer and/or the Guest has been dissolved in whole or in part for whatever reason.

Guest and/or customer liability

 • The customer and the guest and those accompanying him are jointly and severally liable for all damage that is and/or will arise for the Catering Establishment and/or any third party as a direct or indirect result of breach of contract (attributable shortcoming) and/or tort, including violation of the house rules, committed by the customer and/or the guest and/or those accompanying him, as well as for all damage caused by any animal and/or any substance and/or any thing that they are in possession of or that are under their supervision.

Haftung des Gastronomiebetriebes

 • Der Haftungsausschluss in diesem Artikel gilt nicht, sofern der Catering-Betrieb eine Entschädigung von einer Versicherungsgesellschaft oder einem anderen Dritten für das entstandene Risiko erhalten hat.
 • Unbeschadet der Bestimmungen haftet der Hotelbetrieb nicht für Beschädigung oder Verlust von Sachen, die ein Gast, der dort seinen Wohnsitz genommen hat, in das Hotel eingebracht hat. Der Kunde stellt den Hotelbetrieb von diesbezüglichen Ansprüchen der Gäste frei. Die Regelungen gelten nicht, soweit die Beschädigung auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Hotelbetriebs beruht.
 • Unbeschadet der Bestimmungen haftet der Catering-Betrieb niemals für Schäden, die dem Kunden, dem Gast und/oder Dritten entstehen, es sei denn, der Schaden ist die direkte Folge von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von Seiten des Gastronomiebetriebes. Dieser Haftungsausschluss gilt insbesondere auch für Schäden, die durch den Verzehr von durch den Gastronomiebetrieb zubereiteten oder servierten Speisen entstehen, sowie für Schäden, die durch Automatisierungsprobleme entstehen. Soweit zwingendes Recht nur eine weniger weitreichende Haftungsbeschränkung zulässt, gilt diese weniger weitreichende Beschränkung.
 • Unter keinen Umständen ist der Catering-Betrieb verpflichtet, eine höhere Entschädigung zu zahlen als: der Reservierungswert oder, je nachdem, welcher Wert größer ist. Der Betrag, den der Versicherer des Catering-Betriebs an den Catering-Betrieb in Bezug auf den Schaden gezahlt hat, oder;die von einem anderen Dritten für den Schaden erlangte Entschädigung.
 • Der Gastronomiebetrieb haftet niemals für Schäden an oder mit Fahrzeugen des Gastes, außer wenn und soweit der Schaden unmittelbar auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des Gastronomiebetriebes zurückzuführen ist.
 • Das Catering-Unternehmen haftet niemals für Schäden, die direkt oder indirekt wem auch immer als direkte oder indirekte Folge eines Mangels oder einer Eigenschaft oder eines Umstands in, in oder an einem beweglichen oder unbeweglichen Eigentum entstehen, dessen Eigentümer das Catering-Unternehmen ist Eigentümer, Pächter, Pächter oder Eigentümer ist oder dem Gastronomiebetrieb sonst zur Verfügung steht, es sei denn und soweit der Schaden unmittelbar auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des Gastronomiebetriebes zurückzuführen ist.
 • Wenn an den in Verwahrung gegebenen Waren ein Schaden entsteht, für den eine Gebühr gemäß, ist der Catering-Betrieb verpflichtet, den Schaden an diesen Waren als Folge von Beschädigung oder Verlust zu ersetzen. Für andere Waren, die in den gelieferten Waren enthalten sind, ist niemals eine Entschädigung fällig.
 • Nimmt der Catering-Betrieb Waren entgegen oder werden Waren deponiert, gelagert und/oder in irgendeiner Weise von irgendjemandem zurückgelassen, ohne dass der Catering-Betrieb dafür eine Entschädigung vorschreibt, haftet der Catering-Betrieb niemals für Schäden an oder im Zusammenhang mit der Ware in irgendeiner Weise, es sei denn, der Gastronomiebetrieb hat den Schaden vorsätzlich verursacht oder der Schaden beruht auf grober Fahrlässigkeit des Gastronomiebetriebes.
 • Der Kunde (der keine natürliche Person ist, die nicht in Ausübung eines Berufs oder Gewerbes handelt) stellt den Catering-Betrieb in vollem Umfang von allen Ansprüchen, gleich welcher Bezeichnung, frei, die der Gast und/oder Dritte gegen den Catering-Betrieb geltend machen können Catering-Betrieb, wenn und soweit sich dieser Anspruch im weitesten Sinne auf eine (Catering-)Dienstleistung beziehen kann, die von dem Catering-Betrieb im Rahmen einer Vereinbarung mit dem Kunden oder mit der Unterkunft, in der diese (Catering-)Dienstleistung erbracht wurde, zu erbringen oder zu erbringen ist oder bereitzustellen war.
 • Die genannte Freistellungsverpflichtung gilt auch dann, wenn der Cateringvertrag mit dem Kunden und/oder dem Gast ganz oder teilweise aus welchen Gründen auch immer aufgelöst wurde.

Haftung des gast und/oder kunden.

 • Der Kunde und der Gast und seine Begleitpersonen haften gesamtschuldnerisch für alle Schäden, die dem Catering-Betrieb und/oder einem Dritten als direkte oder indirekte Folge einer Vertragsverletzung (zurechenbarer Mangel) entstehen und/oder entstehen /oder unerlaubte Handlung, einschließlich Verletzung der Hausordnung, begangen durch den Kunden und/oder den Gast und/oder seine Begleiter, sowie für alle Schäden, die durch ein Tier und/oder eine Substanz und/oder eine Sache verursacht werden, die sie sind die sich in ihrem Besitz befinden oder unter ihrer Aufsicht stehen.